روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
  RSS جستجو:
 

فیلتر
برچسپ:
کلید واژه:
گروه کالا: اداری
دندان پزشکی عمومی
پریو | جراحی
پروتز | لابراتواری
اندو | ترمیمی
ارتدنسی | اطفال
لیزر | ایمپلنت
تصویربرداری
  

کامپوزیت فیشورسیلانت1 سی سی سارمکو رنگ Transparent کامپوزیت فیشورسیلانت1 سی سی سارمکو رنگ Transparent

کامپوزیت فیشورسیلانت1 سی سی سارمکو رنگ Transparent

تعداد نمایش ها: 1526
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-006 فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-006
این فرز کارباید (HP) مخصوص هندپیس بوده و طول آن 44.5 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 1068
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-014 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-014
این فرز کارباید (RA) مخصوص آنگل بوده و طول آن 22 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 942
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-016 فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-016
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 19 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 931
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-014 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-014

این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 25 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 912
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-014 فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-014
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 25 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 896
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-012 فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-012
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 19 میلی متر می باش

تعداد نمایش ها: 945
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-012 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-012
این فرز کارباید (RA) مخصوص آنگل بوده و طول آن 22 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 858
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-010 فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-010
این فرز کارباید (HP) مخصوص هندپیس بوده و طول آن 44.5 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 906
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-010 فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-010
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 25 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 948
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-010 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-010
این فرز کارباید (RA) مخصوص آنگل بوده و طول آن 22 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 888
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-010 فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-010

این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 19 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 979
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-006 فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-006
این فرز کارباید (HP) مخصوص هندپیس بوده و طول آن 44.5 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 1008
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG S-1-010 فرز کارباید - دیاتسین - FG S-1-010
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 16 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 1004
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-008 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-008
این فرز کارباید (RA) مخصوص آنگل بوده و طول آن 22 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 1112
نوع:  مصرفی

فرزهای الماسه دیاتسین فرزهای الماسه دیاتسین
فرزهای الماسه دیاتسین

تعداد نمایش ها: 1022
نوع:  مصرفی

فرزهای کارباید دیاتسین فرزهای کارباید دیاتسین
فرزهای کارباید دیاتسین

تعداد نمایش ها: 899
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-023 فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-023
این فرز کارباید (HP) مخصوص هندپیس بوده و طول آن 44.5 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 824
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-023 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-023
این فرز کارباید (RA) مخصوص آنگل بوده و طول آن 22 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 911
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-023 فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-023
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 19 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 864
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-023 فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-023

این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 25 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 874
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-021 فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-021
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 19 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 934
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-018 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-018
این فرز کارباید (RA) مخصوص آنگل بوده و طول آن 22 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 891
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-018 فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-018
این فرز کارباید (HP) مخصوص هندپیس بوده و طول آن 44.5 میلی متر می باشد

تعداد نمایش ها: 860
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-018 فرز کارباید - دیاتسین - FG XL-1-018
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 25 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 836
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-016 فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-016
این فرز کارباید (HP) مخصوص هندپیس بوده و طول آن 44.5 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 796
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-018 فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-018
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 19 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 824
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-016 فرز کارباید - دیاتسین - RA-1-016

این فرز کارباید (RA) مخصوص آنگل بوده و طول آن 22 میلی متر می باش

تعداد نمایش ها: 843
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-014 فرز کارباید - دیاتسین - HP-1-014
این فرز کارباید (HP) مخصوص هندپیس بوده و طول آن 44.5 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 857
نوع:  مصرفی

فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-016 فرز کارباید - دیاتسین - FG-1-016
این فرز کارباید (FG) مخصوص توربین بوده و طول آن 19 میلی متر می باشد.

تعداد نمایش ها: 823
نوع:  مصرفی