کنگره های سالانه دندان پزشکی کشور، تا فروردین 1372 (کنگره 33) توسط «جامعه دندان پزشکی ایران» برگزار شد اما از 1373 عملاً اختیار برگزاری همایش ها از جامعه سلب و به تشکل نوپای "انجمن دندان پزشکی ایران" منتقل گردید. در سال 1367 نیز جامعه به طور کلی منحل و برگزاری کنگره ها در اختیار انجمن قرار داشت. نام اولین کنگره انجمن دندان پزشکی که در سال 1373 برگزار شد، «اولین» مطرح گردید و این رویه تا شماره 13 پیش رفت اما پس از کنگره سال 1385 (کنگره 46) مجدداً به شماره گذاری قبلی بازگشت و کنگره 1 انجمن دندان پزشکی به عنوان کنگره 34 تلقی شد. البته در خلال این سال ها اختلالاتی در شماره گذاری کنگره ها بروز کرد که در ایردن سعی شده در معرفی همایش ها بهترین ترتیب ممکن اعمال گردد....
تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای

کنگره های سالانه انجمن دندان پزشکی ایران  از 1373 تاکنون

کنگره 55 انجمن دندان پزشکی ایرانکنگره 54 انجمن دندان پزشکی ایرانکنگره 53 انجمن دندان پزشکی ایران
ida52.jpg
ida_51.jpg
کنگره 55
کنگره 54
کنگره 53 کنگره 52 کنگره 51

کنگره 50 انجمن دندان پزشکی ایران کنگره 49 انجمن دندان پزشکی ایران کنگره 48 انجمن دندان پزشکی ایران
کنگره 47 انجمن دندان پزشکی ایران
کنگره 46 انجمن دندان پزشکی ایران
کنگره 50کنگره 49کنگره 48کنگره 47کنگره 46

کنگره 45 انجمن دندان پزشکی ایران کنگره 44 انجمن دندان پزشکی ایران کنگره 43 انجمن دندان پزشکی ایران ida.jpg ida.jpg
کنگره 45کنگره 44کنگره 43
کنگره 42
کنگره 41

ida.jpg ida.jpg ida.jpg ida.jpg ida.jpg
کنگره 40 کنگره 39 کنگره 38 کنگره 37 کنگره 36

ida.jpg ida.jpg


کنگره 35 کنگره 34