همایش های سالیانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
nezami6.gif
کنگره 6

nezami_5.jpgnezami.jpgnezami.jpgnezami.jpgnezami.jpg
کنگره 5
کنگره 4 کنگره 3
کنگره 2
کنگره 1