در این بخش همایش هایی که از سوی سازمان نظام پزشکی برگزار شده و به نوعی به دندانپزشکی مربوط بوده آورده شده است. از عزیزانی که هرگونه اطلاعات شفاهی یا کتبی در مورد گردهمآیی های حرفه ای کشورمان دارند تقاضا داریم آن را از کنج کتابخانه یا درون حافظه خویش خارج کرده، برای حفظ در تاریخ دندان پزشکی در اختیار ایردن بگذارند.

همایش های دندان پزشکی سازمان نظام پزشکی ایران


کنگره 3 دندان پزشکی سازمان نظام پزشکی nezampezeshki2.jpgnezampezeshki1.jpgهمایش دندان پزشکی

کنگره 3  کنگره 2  کنگره 1
انتخابات سال 1387