تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای

کنگره های انجمن ارتدنتیست های ایران
کنگره 12 انجمن ارتودنتیست هاکنگره 11 انجمن ارتودنتیست ها
کنگره 12کنگره 11

دهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران- اردیبهشت 1390 ortho_9.jpgortho_8.jpgortho_7.jpgortho_6.jpg
کنگره 10کنگره 9  کنگره 8
کنگره 7کنگره 6

ortho_5.jpgortho_4.jpgortho_3.jpgortho_2.jpgortho_1.jpg
کنگره 5
کنگره 4
کنگره 3
کنگره 2
کنگره 1

برای ارسال هرگونه اطلاعات خود می توانید از طریق ایمیل اقدام فرمایید

info@irden.ir


 
برای ایردن پیام بفرستید